Semalt Gözleg motorlaryny nädip ýasamalydygyny bilýär

Açar sözleriň web sahypasynyň mazmunynyň hökmany bir bölegidigini aýtmak ygtybarly, şonuň üçin olar hemişe adatdan daşary ünsüňize mätäç. Başga sözler bilen aýdanyňda, sahypaňyzyň ýaşamagy üçin degişli açar sözleri ulanmagyň zerurdygyny aýdyp bilersiňiz. Mundan başga-da, ep-esli wagt talap edýän başarnyklaryň bir görnüşidir. Mysal üçin, orkide satýan bolsaňyz, degişli sözler hakda pikirlenmeli we yzygiderli makalalaryňyza goşmaly. Makalanyň umumy görnüşini bozmazdan, her ikinji abzasda esasy açar sözleri ulansaňyz gowy bolar. Gysgaça aýdanyňda, mazmunyň tebigy okalýandygyna we grammatiki ýa-da orfografiki ýalňyşlyklar bolmazdan ýazylandygyna göz ýetirmeli.

Semalt hünärmeni Igor Gamanenko, halamagyňyzy ýa-da halamazlygyňyzy aýdýar, ýöne açar sözler islendik web sahypasynyň aýrylmaz bölegidir. Olar köp sanly adamy nyşana almak we diňleýjileriňiziň haýsy makalalary ýa-da sözleri gözleýändigine düşünmäge kömek edýär. Käbir SEO hünärmenleri, müşderileriniň sahypalaryny tertipleşdirmek üçin açar söz doldurmak ýaly bikanun we etiki usullara ýüz tutýarlar. Açar sözleri doldurmak, köp açar sözler, söz düzümleri we degişli sözler bilen web sahypalarynyň artykmaç makalalary ýa-da meta bellikleri hökmünde kesgitlenip bilner.

Mysal üçin, meta belliklerini ýa-da meta düşündirişini ýerliksiz ýazan bolsaňyz we käbir açar sözleri gaýta-gaýta ulanmak isleseňiz, islenýän netijeleri bermezligi mümkin. Web sahypaňyzyň gurluşynyň elmydama gowydygyna göz ýetiriň. Hawa, hil mazmunyna ünsi jemlemeli. Mysal üçin, sahypaňyzyň mowzugyna degişli sözleri ulanyň; orkide, gül çüýşelerine, güllere, küýzegär ösümliklerine we başgalara degişli sözleri ulanyp bilersiňiz. Bu mysal, ähli sözlemlerde şol bir açar sözüň ýa-da söz düzüminiň gaýtalanmaly däldigini aýdyň görkezýär. Mazmun bölekleriňizde yzygiderlilik we belli bir logika bolmaly.

Beýleki tarapdan gowy meta beýany, üns bermeli zat. Bu ýerde birden köp açar söz ulanmaýandygyňyza göz ýetiriň. Beýleki web sahypalarynyň meta beýanynyň mysallaryna göz aýlaň. Olardan öwrenip, meta düşündirişleriňizi kemsiz görünjek we diňe bir ýa-da iki açar söz görnüşinde ýazyň.

Bu ýerde size açar söz doldurmagyň hiç haçan işiňiz üçin peýdaly däldigini aýdaýyn, sebäbi gözleg motory gözlegçiler sahypaňyzy we mazmunyny hil taýdan gözden geçirerler. Web sahypaňyzda tebigy däl açar sözler we bir sözüň ýa-da söz düzüminiň ýokary dykyzlygy bar bolsa, reýtingi aşak düşer. Käbir ýagdaýlarda, Google, Bing we Yahoo sahypaňyzy ömürboýy jezalandyryp ýa-da gadagan edip biler we ony indi indeksirläp bolmaz.

Şol sebäpli bir-iki sany açar söz ulananyňyzda seresap bolmalysyňyz we tertipleşdiriş derejesini ýokarlandyrmak üçin köp degişli sözleri we sözlemleri doldurmaň. Netijeler ters bolar we islenýän netijelere ýetip bilmersiňiz. Gözleg motorlary sahypaňyzy gowy görer ýaly ýokary hilli mazmun ýazmagyňyzy we maglumat makalalaryna üns bermegiňizi maslahat berýäris.