Semalt-dan mahabat, pop-up we zyýanly programma üpjünçiligini arassalamak boýunça gollanma

Adamlar köplenç Google Chrome-yň islenmeýän web sahypalaryna we açylýan mahabatlara yzygiderli gönükdirilýändiginden zeýrenýärler. Bu zatlar internete göz aýlanymyzda ýa-da sosial media profilimize girmäge synanyşanymyzda ýüze çykýar. Şeýle zatlary her gün görýän bolsaňyz, kompýuter ulgamyňyzyň islenmeýän programmalar ýa-da zyýanly programmalar bilen ýokaşmagy ähtimal.

Semalt” -yň müşderi üstünlikleriniň dolandyryjysy Frank Abagnale, “Chrome” -yňyzy bizar ediji mahabatlardan, çykýan böleklerden we zyýanly programmalardan nädip boşatmalydygyny düşündirýär.

Google Chrome bilen baglanyşykly meseleler

Internete göz aýlaýarkaňyz, Google Chrome bilen baglanyşykly bu meseleleriň haýsydyr birini görseňiz, kompýuter ulgamyňyza ýokaşan programma ýa-da zyýanly programma gurup bilersiňiz:

  • Açylýan mahabatlar gaýta-gaýta peýda bolýar.
  • Gözleg motoryňyzyň netijeleri ýa-da Chrome baş sahypasy sazlamalaryny üýtgedýär ýa-da başga bir web sahypasyna awtomatiki düzülýär.
  • Näbelli gurallar panelini, Chrome giňeltmelerini ýa-da sagatda bir gezek geň zatlary görseňiz.
  • Belli web sahypalaryna we geň göçürip alyp bolýan programma baglanyşyklaryna gönükdirilýärsiňiz.

Chrome-ny islenmeýän mahabatlardan, çykýan böleklerden we zyýanly programmalardan nädip arassalamaly

Ilki bilen, näbelli programma üpjünçiligini ýa-da zatlary internetden göçürip almazlyk möhümdir. Şeýle hem ulularyň web sahypalaryna girmekden saklanmalysyňyz, sebäbi olarda wiruslaryň we zyýanly programmalaryň yzlary bar.

Aşakdaky zatlary ýatda saklap, Chrome-ny islenmeýän mahabatlardan, çykýan böleklerden we zyýanly programmalardan arassalap bilersiňiz.

1: Islenilmeýän programmalary Chrome-dan aýyryň (diňe Windows)

Windows ýa-da şuňa meňzeş operasiýa ulgamyny ulanýan bolsaňyz, kompýuteriňizi zyýanly programma üpjünçiligi we şübheli programmalar üçin skanerleýän, bularyň hemmesini aýyrmagyň iň gowy usullaryny hödürleýän Chrome arassalaýyş guralyny ulanmaly. Linux ýa-da Mac kompýuterini ulanýan bolsaňyz, indiki ädime geçmeli. Windows kompýuterindäki “Chrome Cleanup Tool” opsiýasyna giriň we programma üpjünçiligini mümkin boldugyça ir göçürip alyň. Kabul etmek we göçürip almak düwmesine basyň we göçürip almak üçin biraz wagt beriň. Göçürip alanyňyzdan soň, Windows faýly işletmegiňizi ýa-da işlemezligiňizi sorar; “Chrome Cleanup Tool” enjamyňyzy takyk gözden geçirip biler ýaly “Işlet” opsiýasyna basmaly. Şeýle hem şübheli programmalardan we wiruslardan dynmak üçin Aýyrmak opsiýasyna basmaly.

2: Islenilmeýän programmalary aýyryň (ähli kompýuterler)

Anti-zyýanly programma ýa-da wirusa garşy programma satyn alan ýa-da göçürip alan bolsaňyz, derrew gurmaly we zyýanly we şübheli faýllardan dynmak üçin ylgaň. Şeýle hem Malwarebytes synap görüp bilersiňiz; bu zyýanly programma üpjünçiligi, beýleki şuňa meňzeş programmalardan has gowudyr, sebäbi birnäçe minutyň içinde kompýuter enjamyňyzdan gereksiz faýllary we maglumatlary aýyrýar. Bu programma üpjünçiligini gurnan bolsaňyz, Chrome arassalaýyş guralynyň dogry işlemezligi mümkin.

3: Brauzer sazlamalaryňyzy täzeden düzüň (ähli kompýuterler)

Zyýanly programma üpjünçiliginden we wiruslardan dynmak üçin brauzer sazlamalaryňyzy täzeden düzüp bilersiňiz. Munuň üçin kompýuter enjamlaryňyzda Chrome açmaly we Sazlamalar opsiýasyna basmaly. Soňra brauzer sazlamalaryňyzy täzeden düzmek üçin Öňdebaryjy we Täzeden düzmek opsiýalaryna basmaly we bu islendik kompýuter ýa-da ykjam enjam üçin işleýär. Islendik mesele bilen ýüzbe-ýüz bolsaňyz, meseläni programma üpjünçisine habar bermegiňizi ýa-da Chrome Kömek Forumyny barlamagyňyzy maslahat berýäris.